ஒலிப்புப் பயிற்சி

ல் - ஒற்றல் லகரம்ள் - வருடல் ளகரம்
ழ் - சிறப்பு ழகரம்
ர்- இடையின ரகரம்
ற் - வல்லின றகரம்
ண் - டண்ணகரம்
ந் - தந்நகரம்
ன் - றன்னகரம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக